euthanasepam: (vata_borodata)
[personal profile] euthanasepam

В екосистемах Microsoft Windows, Apple Mac OS X, Linux etc — себто майже скрізь, де є звичною практикою використання відповідного продукту пересічними людьми, що не мають значного технічного бекґраунду — вельми поширене явище енікей-іскпєртизи. Глибокодумно наморщивщи високі чола, ікспєрди вимагають від нещасних юзерів, скажімо, журнали, в яких відображено помилки програм чи системи. Юзери надають журнали, ікспєрди морщать лоба і видають якусь ахінею, що не вирішує проблеми і взагалі не має жодного осмисленого вмісту, але тримає топ у пошуковій видачі протягом навіть не років, а вже десятиліть.

Наприклад: є проблема крашу на старті програми Adobe Photoshop CS2 в системі Mac OS X 10.6.8 Snow Leopard. Мовою нормальних людей: робило-робило, а тоді перестало. Проблема ця очевидного вирішення або не має, або його тяжко віднайти. Ось як виглядає типовий діялог між юзером та ікспєрдом: Photoshop: CS2 (running in Rosetta) crashes every time I open it. Гортайте аж донизу, до репліки: «Interesting. From the crash report it looks like you are running in Rosetta (emulation). If you click on the Mac icon in the menu and choose About this Mac... what does it say for processor?»

То чого ж ти, курво, товчеш людям голови, якщо ніц не тямиш? Хочеться, вибачте, «взять і уєбать».

І отаке беззмістовне гадання на тельбухах чужих журналів та анекдотів — скрізь.

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

euthanasepam: (Default)
euthanasepam

June 2017

M T W T F S S
   1234
567891011
1213 14 15161718
19202122232425
26272829 30  

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated 2017-09-25 02:27
Powered by Dreamwidth Studios