euthanasepam: (Kozak)
[personal profile] euthanasepam
 
Замість переднього слова. Дискусії, що я мав з людьми, які живуть поза певною проблематикою, переконали мене, що такі люди неспроможні цю проблематику адекватно зрозуміти. Це стосується державного управління, інфобезу, військової служби тощо — бо це є загальне правило компетенції.


Вочевидь не лише я один такий розумний. Держава наша вже вживає певних заходів щодо вирішення проблем. Про які проблеми мова? Насамперед про найгіршу — про кадрову кризу в державному управлінні та в армії.

Кілька лінків для читання:

«Офицеры на выход. Зачем армии свежая кровь».

«Проблема с кадрами. Везде. В этом самая большая проблема с реформами. И армия не исключение».

«Полторак підписав наказ про призов офіцерів запасу: кого викликатимуть до військкоматів».

(І дещо вам для роздумів про те, що не лише ми маємо цю проблему: «О кадровых проблемах армий Донбасса».)

Якщо я правильно собі розумію наміри та дії очільників нашої держави та армії, взірцем нашого поступу таки може бути обрано армії Ізраїлю, Швейцарії, Фінляндії та США. Це тішить.


 
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

euthanasepam: (Default)
euthanasepam

June 2017

M T W T F S S
   1234
567891011
1213 14 15161718
19202122232425
26272829 30  

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated 2017-09-25 16:51
Powered by Dreamwidth Studios